Лични Данни - Фейсбук & Инстаграм

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФЕЙСБУК И ИНСТАГРАМ СТРАНИЦИТЕ НА НАСТОЛНАТА ИГРА TSAK

Това Уведомление за поверителност има за цел да Ви даде информация за това какви Ваши лични данни обработва „АЙБЕК” ЕООД по време на и във връзка с посещението на и абонирането/следването на официалните Фейсбук и Инстаграм страници на настолната игра TSAK (по-долу „TSAK“), както и защо и как използваме тези данни.

Ако имате каквито и да е въпроси в тази връзка, можете да се свържете с нас на следния електронен адрес: office@tsak.games или на пощенски адрес:  гр. София 1407, ул. „Ген. Иван Колев“ 24Г, п.к. № 20.


ВЪВЕДЕНИЕ

Играта TSAK е разработена, произвеждана и разпространявана от „АЙБЕК” ЕООД, като дружеството е носител и на всички права на интелектуалната собственост във връзка с играта.

Фейсбук (http://www.facebook.com/tsak.games/) и Инстаграм (http://instagram.com/tsak.games) страниците на играта TSAK (по-долу „Фейсбук и Инстаграм страниците“) са създадени, за да осигурят възможност за лесна комуникация между нас, създателите на играта и Вас – нейните потребители и фенове, както и за промотиране на различни нови продукти, услуги, игри, отстъпки, кампании, събития и мероприятия, организирани от нас или наши партньори във връзка с TSAK. Нашите Фейсбук и Инстаграм страници също целят да Ви предоставят възможност да споделите своето мнение, обратна връзка, оценка и изживявания, свързани с TSAK и всички свързани с играта продукти.

За да осигури изпълнението на посочените по-горе цели, „АЙБЕК” ЕООД обработва лични данни на следните категории субекти на данни:

  • ПОСЕТИТЕЛИ НА ФЕЙСБУК И ИНСТАГРАМ СТРАНИЦИТЕ НА TSAK
  • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, УЧАСТНИЦИ В ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ВЪВ ФЕЙСБУК И ИНСТАГРАМ СТРАНИЦИТЕ НА TSAK
  • ЛИЦА, ПРИСЪСТВАЩИ НА СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С TSAK

КАК, ЗАЩО И В КАКВИ СРОКОВЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

„АЙБЕК” ЕООД, с ЕИК 204877283, със седалище и адрес на управление: с. Гърло № 100, п.к. 2381, Област Перник, Община Брезник, Република България, представлявано от Константин Васков Попов (наричано по-долу също „АЙБЕК“ и „Администраторът“) в качеството си на администратор на лични данни, обработва лични данни, както следва:


ПОСЕТИТЕЛИ НА ФЕЙСБУК И ИНСТАГРАМ СТРАНИЦИТЕ НА TSAK

Ние от АЙБЕK обработваме следните категории лични данни на посетителите на Фейсбук и Инстаграм страниците ни:

(а) данни, съдържащи се в профила им в съответната социална мрежа, като например: имена, пол, адрес, адрес на електронната поща, телефонен номер, дата на раждане, данни, съдържащи се в снимки, видеозаписи, записи на глас, в случай че и доколкото са споделени в съответния профил от посетителя;

(б) други данни, публикувани във Фейсбук или Инстаграм страницата на TSAK от самите посетители, а именно: снимки, видеозаписи, коментари, лични съобщения и всякакви други публикации на посетителя в нашата Фейсбук/Инстаграм страница.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

  • администриране и поддържане на Фейсбук и Инстаграм страниците на TSAK;
  • администриране на всякакви коментари и оплаквания на наши потребители, направени чрез Фейсбук/Инстаграм страниците ни.

Обработваме тези лични данни на основание легитимния си интерес да популяризираме и рекламираме играта TSAK и всички други наши продукти и услуги, свързани с нея.

Когато публикувате информация или снимки/видеа във Фейсбук/Инстаграм страниците или коментирате някоя от нашите публикации, информацията, която публикувате, и Вашето потребителско име са публично достъпни. Тази информация е достъпна за всички лица, които посещават Фейсбук/Инстаграм страниците на TSAK.

Ние не носим отговорност за начина, по който тези трети лица използват информацията, която сте публикували на нашите Фейсбук и/или Инстаграм страници.

Когато участвате в дискусия в нашите Фейсбук и/или Инстаграм страници (включително чрез лични съобщения), силно Ви препоръчваме да избягвате споделянето на лични данни, които могат да бъдат използвани за пряко идентифициране като Вашето име, възраст, адрес и телефон.

Ние не носим отговорност за защитата на информацията, която сте публикували във Фейсбук или Инстаграм страниците на TSAK.

Срокът на обработването за тези цели е до изтриването на конкретната статия или публикация.


ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, УЧАСТНИЦИ В ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ВЪВ ФЕЙСБУК И/ИЛИ ИНСТАГРАМ СТРАНИЦИТЕ НА TSAK

АЙБЕK може да обработва следните категории лични данни на лица, които са взели участие в игри, кампании, събития и други мероприятия, организирани от нас (включително съвместно организирани от нас и наши партньори) във Фейсбук и/или Инстаграм страниците на TSAK:

(а) данни за физическа идентичност: име и фамилия; пол; електронна поща; възраст; телефон; адрес;

(б) данни във връзка участие в игра: данни, съдържащи се в снимки и/или видеозаписи, коментари и други публикации в социални мрежи.

Цел, основание и срок на обработването

Можем да използваме горните данни само за следните цели:

  • администриране на игри, кампании, събития и други мероприятия, включително осъществяване на контакт с печеливши участници и предоставяне на награди, извършване на задължително счетоводно и данъчно облагане;
  • можем също (но не е задължително) да използваме горните лични данни за адресиране на маркетинг съобщения на всякакви дейности, инициативи, кампании и други мероприятия, организирани във връзка с играта TSAK, включително от наши партньори.

Обработваме тези лични данни на основание легитимния си интерес да популяризираме и рекламираме играта TSAK и всички други продукти и услуги, създадени във връзка с играта, както и на основание договорното си задължение да предоставим награди на печелившите участници при организиране на игри.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези цели е, както следва:

  • за целите на администриране на съответната кампания/събитие, данните ще се обработват за максимален срок от 7 (седем) дни след изтичането на срока за получаване на наградите от играта (вкл. на хартиен носител);
  • данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни отношения – до 6 (шест) години след прекратяване на съответния договор или до приключване на процедури, свързани с евентуални спорове;
  • данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети и/или съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели – до 11 (единадесет) години.

Информация как да упражните правото си на възражение срещу обработване за целите на директния маркетинг може да намерите в Раздел Какви са Вашите права, по-долу.


ЛИЦА, ПРИСЪСТВАЩИ НА СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С TSAK

АЙБЕК също обработва следните категории лични данни на лица, които са присъствали на събития или мероприятия, организирани във връзка с играта TSAK:

(а) данни за физическа идентичност: данни, съдържащи се в снимки и/или видеозаписи.

Цел, основание и срок на обработването

АЙБЕК може да публикува на Фейсбук и/или Инстаграм страниците на TSAK снимки и/или видеозаписи от събития, организирани във връзка с играта – напр. турнири, публично представяне на играта и др. Така посочените събития могат да са проведени както офлайн, така и онлайн.

Обработването на Вашите лични данни в този случай е основано на легитимния ни интерес да популяризираме организираните събития и да комуникираме тяхното провеждане.

Ако не желаете Ваши снимки да бъдат публикувани на Фейсбук/Инстаграм страниците, имате право да възразите срещу обработването на тези данни и ние ще се погрижим публикуваните Ваши данни да бъдат премахнати от Фейсбук/Инстаграм страницата съответно.

Информация как да упражните Вашите права, включително как да възразите, може да намерите в Раздел Какви са Вашите права, по-долу.

Срокът на това обработване е до изтриването на конкретната статия или публикация.


С КОГО МОЖЕ ДА СПОДЕЛИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

АЙБЕК може да възложи която и да е от горепосочените дейности по обработване на Вашите лични данни на маркетингови агенции и доставчици на ИТ услуги (включително софтуерни и хардуерни решения), при осигуряване на защитата на данните и законосъобразното им обработване. Възможно е също да предоставим лични данни на наши партньори, ако това е е необходимо с цел предоставяне на наградата (вкл. куриери и съорганизатори на игри).


КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Ако Вие сте лице, чиито лични данни са обработвани от Администратора, при някое от горните обстоятелства, имате следните права в тази връзка:

(а) Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на:

(1) популяризиране на събития, организирани във връзка с играта TSAK в нашите Фейсбук и Инстаграм страници;
Ако подадете такова възражение срещу публикуването на снимки/видеозаписи с Ваши лични данни на Фейсбук/Инстаграм страниците, ние ще премахнем снимките/видеозаписите, в които се разпознавате, от съответната страница и повече няма да обработваме тези Ваши лични данни за тази цел.

(2) маркетингови съобщения, ако сте адресат на подобни съобщения
Ако подадете такова възражение, ние повече няма да обработваме личните Ви данни за тази цел, като никоя друга услуга, които Ви предоставяме, няма да бъде ограничена по никакъв начин. Все пак, за да гарантираме, че Вашето възражение ще бъде уважено, Ваши данни ще бъдат включени в база данни на лица, възразили срещу съответното обработване.

(б) Всички Субекти на данни имат право:

(1) да бъдат информирани какви видове техни лични данни се обработват от Администратора;

(2) на достъп и на копие от обработваните им лични данни;

(3) на коригиране и изтриване на личните им данни;

(4) на ограничаване на обработването; и

(5) на преносимост.

Можете да упражните всяко от горните си права чрез подаване на писмено заявление по някой от следните начини:

(1) чрез електронно писмо до: office@tsak.games

(2) чрез писмо, адресирано до: гр. София 1407, ул. „Ген. Иван Колев“ 24Г, п.к. № 20.

(3) можете също да възразите срещу маркетингови съобщения от нас, по друг начин, както е указано в съответното маркетингово съобщение – например, чрез кликване върху предоставена за това активна връзка.

Имате също право да подадете жалба във връзка с обработването на личните Ви данни пред надзорния орган, който за Република България е Комисията за защита на личните данни с данни за контакт, посочени в следния линк: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5


СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ВИ

Молим да имате предвид, че заявлението Ви за упражняване на което и да е от правата Ви, трябва да съдържа поне името Ви и друга идентифицираща информация, описание на искането Ви, предпочитан начин за комуникация с Вас, адрес за кореспонденция и дата на заявлението.

Ако заявлението е подписано от пълномощник, към него трябва да приложите и съответното пълномощно.

Администраторът може да се свърже с Вас за допълнителна информация, ако е необходимо самоличността Ви да бъде потвърдена или заявлението Ви да бъде допълнително уточнено.


ПРЕКОМЕРНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ/ЗА ВАС

Ако получим лични данни, които са прекомерни с оглед нашите нужди да постигнем целите по-горе, ние ще изтрием тази информация незабавно, но не по-късно от 1 (един) месец от получаването й.


ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

За да спомогнем за защитата на Вашите лични данни, ние сме внедрили мерки за физическа, персонална, техническа и административна защита. Регулярно обновяваме и тестваме нашите технологии за сигурност. Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези служители и обработващи, които трябва да имат тази информация, за да Ви предоставят предимства, стоки и услуги. В допълнение, ние обучаваме нашите служители относно важността на конфиденциалността и поддържането на поверителността и сигурността на Вашата информация. Ангажираме се да вземем необходимите дисциплинарни мерки, за да осигурим спазването на задълженията за поверителност от страна на нашите служители.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФЕЙСБУК И ИНСТАГРАМ СТРАНИЦИТЕ НА TSAK

Както всяка Фейсбук и Инстаграм страница, и тези на TSAK следват общите правила относно защитата на лични данни, които Фейсбук и Инстаграм осигуряват.

В тази връзка, искаме да Ви припомним, че информацията, която споделяте чрез профила си във Фейсбук/Инстаграм, автоматично става собственост на Facebook Inc. или на ирландската дъщерно дружество Facebook Ireland Limited, а информация за това как те обработват личните Ви данни можете да намерите чрез своя профил. Фейсбук има право да обработва и съхранява тази информация, докато не изтриете Вашия профил в която и да е от двете мрежи.

В същото време Фейсбук не позволява на компаниите, управляващи Фейсбук/Инстаграм страници, да определят срока на съхранение на информацията, която предоставяте чрез съобщения, изпратени до съответната Фейсбук/Инстаграм страница. Следователно, изпращането на информация чрез съобщение до Фейсбук/Инстаграм страницата на TSAK крие по-високи рискове за Вашите данни, тъй като ние не може да гарантираме къде и за какъв срок се съхранява.

По тази причина, препоръчваме, когато е необходимо, да ни предоставяте информация и Ваши данни чрез алтернативни средства, например чрез електронно писмо до: office@tsak.games


ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЯВАНИЯ НА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Както нашата организация, стоките и услугите ни се променят от време на време, така и това Уведомление за поверителност може да се променя. Запазваме си правото да променяме това Уведомление за поверителност и Условията за ползване по всяко време, поради каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме по начин, различен от това да публикуваме измененото Уведомление за поверителност. Можем да изпращаме чрез електронна поща периодични напомняния за нашите уведомления и общи условия и ще уведомяваме чрез електронна поща нашите клиенти и партньори за съществени промени в тях, но Вие трябва да проверявате нашите страници периодично, за да сте запознати с нашето актуално Уведомление за поверителност, както и с всякакви промени, които може да са въведени в него.

Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).