Лични данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ „АЙБЕК” ЕООД

Това Уведомление за поверителност има за цел да Ви даде информация за това какви Ваши лични данни обработва „АЙБЕК” ЕООД във връзка с производството, разпространението, продажбата и рекламирането на настолната играта TSAK и всички свързани с нея продукти. Ако имате каквито и да е въпроси в тази връзка, моля да се свържете с нас на следния електронен адрес: office@tsak.games или на пощенски адрес: гр. София 1407, ул. „Ген. Иван Колев“ 24Г, п.к. № 20.


ВЪВЕДЕНИЕ
„АЙБЕК” ЕООД е дружеството, което е създало, разработило, произвежда, разпространява, продава директно и чрез посредници и рекламира настолната игра TSAK и всички свързани с нея продукти (наричани по-долу общо „TSAK“). Дружеството също разработва и предоставя на клиентите си онлайн магазин www.tsak.games за извършване на директни продажби на TSAK.


I. КАТЕГОРИИ ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА (СУБЕКТИ НА ДАННИ) И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
За да осъществи успешно основната си дейност по разпространение, директна продажба и реклама на TSAK, „AЙБЕК” ЕООД (извън вътрешните си корпоративни и трудовоправни отношения) обработва лични данни на следните основни категории субекти на данни:

 • КЛИЕНТИ (ПОТРЕБИТЕЛИ) НА “ЦАК”
 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО СА АДРЕСАТИ НА И/ИЛИ УЧАСТВАТ В ИГРИТЕ, ПРОМОЦИИТЕ И ДРУГИ МАРКЕТИНГОВИ КАМПАНИИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „АЙБЕК” ЕООД
 • ЗАКОНОВИ И/ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА КОНТРАГЕНТИТЕ НА „АЙБЕК” ЕООД
 • БИЗНЕС КОНТАКТИ

II. КАК, ЗАЩО И В КАКВИ СРОКОВЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Долната информация се отнася както до лицата, които сами са предоставили личните си данни на „АЙБЕК” ЕООД, така и до онези, чиито лични данни са ни предоставени от трети лица (например родители, представители, работодатели и др.).

„АЙБЕК” ЕООД, с ЕИК 204877283, със седалище и адрес на управление: с. Гърло № 100, п.к. 2381, Област Перник, Община Брезник, Република България, представлявано от Константин Васков Попов (по-долу също „Администратора“, „АЙБЕК“ или „Дружеството“), в качеството си на администратор на лични данни, обработва лични данни, както следва:


• КЛИЕНТИ (ПОТРЕБИТЕЛИ) НА “ЦАК”

В тази точка можете да намерите повече информация какви лични данни и как обработваме във връзка с продажбата на TSAK, включително, но не само чрез онлайн магазина www.tsak.games. В тази връзка обработваме данните на следните категории лица:

(i) физически лица, клиенти на онлайн магазин www.tsak.games и лица, закупуващи продуктите на АЙБЕК по друг начин, включително, но не само, офлайн или чрез онлайн платформи-посредници;
(ii) законни представители на нашите клиенти – юридически лица;
(iii) пълномощници на лицата по т. (ii) по-горе;
(iv) лица за контакт на корпоративните клиенти на АЙБЕК, общо наричани по-долу „Клиенти“.

Ние от АЙБЕК обработваме следните категории лични данни на лица, нашите Клиенти:
(a) данни за физическа идентичност: име, адрес, телефон, електронен адрес, IP адрес, дата на раждане.

NB: АЙБЕК не обработва данни за икономическа идентичност (номер на банкова сметка, кредитна карта и т.н.). Същите се предоставят директно от Клиента на съответния доставчик на платежна услуга, към чиято интернет страница препраща нашият онлайн магазин на съответния етап от завършване на всяка поръчка и ние нямаме какъвто и да е достъп до тези данни, а единствено получаваме потвърждение за извършеното плащане. Обработването на тези Ваши лични данни се извършва изцяло от съответния доставчик на платежни услуги, който следва да Ви уведоми лично за това как обработва и защитава данните Ви и който носи пълна и самостоятелна отговорност като единствен администратор на тези данни.

Моля също имайте предвид, че ако се свържете с нас по каквато и да е причина във връзка с направена от Вас поръчка през интернет страницата www.tsak.games, ние ще направим верификация с цел да Ви идентифицираме, за да установим със сигурност, че Вие сте лицето, което е направило съответната поръчка, която иска да коментира, променя и др. Тази верификация най-вероятно ще изиска да предоставите една или няколко Ваши данни, посочени в поръчката. Така предоставените данни за верификация няма да се записват.

Цел, основание и срок на обработването
We may use the data above only for the following purposes:

 • заявка, получаване и изпълнение на клиентски поръчки за закупуване на стоки от онлайн магазин www.tsak.games, както и по друг начин, включително, но не само, офлайн или чрез онлайн платформи-посредници;
 • преговаряне с клиенти, потенциални клиенти и други контрагенти на Дружеството с цел предоставяне на стоки и услуги;
 • обслужване на клиенти, включително отговори на запитвания относно продукти, дистрибуция, условия на покупка и доставка, рекламации и т.н.;
 • контрол върху изпълнението на договорни и преддоговорни задължения;
 • управление на собствеността;
 • събиране на вземания;
 • счетоводство и данъчно облагане, включително издаване на фактури;
 • администриране на и защита при предявяване на правни претенции и искове.

Обработваме тези лични данни на основание изпълнение на пред-договорните, договорните и законовите ни задължения във връзка с онлайн и офлайн продажбата на стоки и всякакви други задължения, свързани с това.

Информация как да упражните правата си в тази връзка може да намерите в Раздел III Какви са Вашите права, по-долу.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези цели е, както следва:

 • данни, съдържащи се в счетоводни регистри и финансови отчети: до 11 години;
 • данни, съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни проверки и необходими за счетоводни цели: до 11 години;
 • данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни задължения: в срок до 6 години след изпълнение на последната поръчка на даденото лице или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове,

с изключение на случаите, когато закон, съдебен акт, договор или търговската практика изисква други срокове.


• ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО СА АДРЕСАТИ НА И/ИЛИ УЧАСТВАТ В ИГРИТЕ, ПРОМОЦИИТЕ И ДРУГИ МАРКЕТИНГОВИ КАМПАНИИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „АЙБЕК” ЕООД

Във връзка с промотиране на продуктите и дейностите ни, ние обработваме лични данни на следните лица:

(i) Клиенти на онлайн магазин www.tsak.games и лица, закупуващи продуктите  ни по друг начин, включително, но не само офлайн или чрез други онлайн платформи-посредници;
(ii) Лица, участвали в онлайн или офлайн кампании, събития, турнири и други подобни, организирани от АЙБЕК и/или съвместно с негови партньори във връзка с предоставяните от нас стоки и услуги;
(iii) Лица, харесали и/или последвали профилите, администрирани от АЙБЕК в социалните мрежи Facebook и Instagram и/или взели участие в игри и други маркетинг кампании в тези мрежи, организирани от нас.

Категориите лични данни на така изброените лица, които АЙБЕК обработва, са:

(а) данни за физическа идентичност: имена, пол, адрес, адрес на електронната поща, телефонен номер, подпис, данни, съдържащи се в снимки, видеозаписи, записи на глас, коментари и други публикации в социални мрежи;
(б) данни, обработвани във връзка участие в игра или друго маркетинг събитие: данните по-горе, както и данни, съдържащи се в снимки, видеозаписи, коментари и други публикации в социални мрежи във връзка със съответната игра/събитие (за повече информация за данните, които обработваме във връзка с Фейсбук и Инстаграм страниците на играта TSAK, моля вижте в страницата ни във Facebook секцията „Бележки“, където е публикувано уведомлението ни за поверителност в тази връзка).

Цел, основание и срок на обработването

Можем да използваме горните данни само за следните цели:

 • администриране на игри, промоции и други маркетингови кампании, организирани от нас и адресирани към категориите лица по-горе, включително предоставяне и отчитане на спечелени награди;
 • администриране и поддържане на интернет страницата и Фейсбук и Инстаграм страниците на играта TSAK;
 • можем също (но не е задължително) да използваме горните лични данни за адресиране на маркетинг съобщения за всякакви дейности, инициативи, кампании и други мероприятия, организирани във връзка с играта TSAK, включително от наши партньори;
 • проучване на мнението на клиентите и/или на потенциалните клиенти чрез изпращане на покани за участие в различни маркетингови проучвания;
 • счетоводство и данъчно облагане при предоставяне на награди от промоционални игри и други маркетинг кампании.

Основание на обработването
Обработваме тези лични данни на основание легитимния си интерес да популяризираме и рекламираме играта TSAK и всички други продукти и услуги, създадени във връзка с играта, както и на основание договорното си задължение да предоставим награди на печелившите участници при организиране на игри.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези цели е, както следва:

 • за целите на администриране на съответната кампания/събитие, данните ще се обработват за максимален срок от 7 (седем) дни след изтичането на срока за получаване на наградите от играта (вкл. на хартиен носител);
 • за директни рекламни цели, данните се съхраняват в маркетинг базаданни, като данните се съхраняват 10 години след приклюване на маркетинговата кампания, чрез която са придобити;
 • данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни отношения – до 6 (шест) години след прекратяване на съответния договор или до приключване на процедури, свързани с евентуални спорове;
 • данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети и/или съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели – до 11 (единадесет) години.

с изключение на случаите, за които закон, съдебен акт, договор или търговска практика изискват други срокове.


• ЗАКОНОВИ И/ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА КОНТРАГЕНТИТЕ НА „АЙБЕК” ЕООД

АЙБЕК обработва следните категории лични данни на своите контрагенти:

(а) минимално количество лични данни, необходими за подписването на съответния договор – имена, ЕГН и подпис. Данни от лична карта се използват само ако договорът се сключва с нотариална заверка или чрез подписване от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно;
(б) лични данни за служебен контакт в хода на изпълнението на договора – тази информация е ограничена до видовете информация, които могат да се съдържат във визитните картички/електронен подпис, вкл. в електронни писма: име и фамилия, длъжност, име на работодателя, служебен адрес, служебен електронен адрес и служебен телефонен номер;
(в) за социална идентичност: професионална квалификация, когато е необходимо по отношение на изпълнение на дейности, изискващи специална квалификация.

Ние получаваме от нашите Контрагенти горепосочените лични данни (информация за контакт) на техни служители или други лица, на които нашите Контрагенти са възложили да бъдат лица за контакт съгласно съответния договор. Контрагентите ни, предоставящи ни тези данни, също са администратори на тези данни, и носят отговорност за предоставяне на цялата необходима информация в тази връзка на лицата, чиито данни се обработват. Нещо повече, нашите Контрагенти са задължени да осигурят точността на тези данни и да ги поддържат в актуален вид през цялото време. Това означава, че ако каквито и да е предоставени ни данни вече не са актуални, ние трябва да бъдем надлежно уведомени за това възможно най-скоро. Докато не получим такова уведомление, приемаме, че предоставените ни данни за контакт са точни и можем да ги използваме за посочените по-долу цели.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

 • изпълнение на преддоговорни или договорни задължения, сключване и администриране на договори (включително водене на счетоводство и данъчно облагане), контрол върху изпълнението и събиране на дългове, правна защита.

Основанията за това обработване са изпълнението на преддоговорни и договорни задължения и законовото ни задължение за водене на счетоводство и данъчно облагане. Основание е също и законовият ни интерес да предоставяме стоки и услуги на крайни потребители, посредством доставчици на стоки и услуги, подпомагащи и/или опосредяващи дейността ни.

Посочените лични данни, обработват за следните срокове:

 • данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети: 11 години;
 • данни, съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели: 11 години;
 • данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни задължения: до 6 години от датата на прекратяването на съответния договор или до приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове;
 • данни, обработвани във връзка с изпълнение на законови задължения – в приложимите законови срокове,

с изключение на случаите, за които закон, съдебен акт, договор или търговска практика изискват други срокове.


• БИЗНЕС КОНТАКТИ

Ако сте предоставили на който и да е наш представител информация за Вашите бизнес контакти чрез Ваша визитка или по друг начин или тази информация е публично достъпна, моля имайте предвид, че е възможно да сме включили тази информация за Вас в списъка си с бизнес контакти.

Гореизложеното означава, че в случай на бизнес нужда, за целите на изпращане на поздравления за празници или с цел да Ви предоставим информация за нашите стоки, услуги, събития и др. В тази връзка може да се свържем с Вас, но само във служебното Ви качество, във връзка с което имаме Вашите контакти.

АЙБЕК осигурява всички необходими защити на своята база данни с бизнес контакти по същия начин, по който го прави и за всички други лични данни.

Ако не желаете да се свързваме с Вас, по начина описан по-горе, моля, уведомете ни на някой от адресите, изброени в следващия Раздел III, и контактите Ви ще бъдат изтрити от базата ни данни за бизнес контакти.


III. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА
Ако Вие сте лице, чиито лични данни са обработвани от Администратора, при някое от горните обстоятелства, имате следните права в тази връзка:

(а) имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинг съобщения или кампании/игри, ако сте лице, което е адресат на маркетингови съобщения или участник в кампании/игри. Ако подадете такова възражение срещу директен маркетинг, ние повече няма да обработваме личните Ви данни за тази цел. Все пак, за да гарантираме, че Вашето възражение ще бъде уважено, Ваши данни ще бъдат включени в база данни на лица, възразили срещу съответното обработване;
(б) всички Субекти на данни имат право:

 • да бъдат информирани какви видове техни лични данни се обработват от Администратора;
 • на достъп и на копие от обработваните им лични данни;
 • на коригиране и изтриване на личните им данни;
 • на ограничаване на обработването;
 • на преносимост;

Можете да упражните всяко от горните си права чрез подаване на писмено заявление по някой от следните начини:

 • чрез електронно писмо до: office@tsak.games;
 • чрез писмо, адресирано до: „АЙБЕК” ЕООД, с ЕИК 204877283, с адрес за кореспонденция гр. София 1407, ул. „Ген. Иван Колев“ 24Г, п.к. № 20, представлявано от Константин Васков Попов;
 • можете също да възразите срещу директния маркетинг, осъществяван от нас, по друг начин, както е указано в съответното маркетингово съобщение – например, чрез натискане върху линк, предоставен в електронно писмо.

Имате също право да подадете жалба във връзка с обработването на личните Ви данни пред българския надзорен орган – Комисията за защита на личните данни с данни за контакт: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2; kzld@cpdp.bg; факс 029153525.


IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ВИ

Молим да имате предвид, че заявлението Ви за упражняване на което и да е от правата Ви, трябва да съдържа поне името Ви в комбинация с друга идентифицираща Ви информация, описание на искането Ви, предпочитан начин за комуникация с Вас, адрес за кореспонденция, подпис и дата на заявлението.

Ако заявлението е подписано от пълномощник, към него трябва да приложите и съответното пълномощно.

Може да се наложи да се свържем с Вас за допълнителна информация, ако е необходимо самоличността Ви да бъде потвърдена или заявлението Ви да бъде допълнително уточнено.


V. С КОГО МОЖЕ ДА СПОДЕЛИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Можем да възложим която и да е от горепосочените дейности по обработване на Вашите лични данни във връзка с маркетинг кампании и игри на маркетингови агенции и доставчици на ИТ услуги, при осигуряване на защитата на данните и законосъобразното им обработване. Възможно е също да предоставим лични данни на наши партньори, ако това е необходимо (например на куриери и съорганизатори на игри с цел предоставяне на наградата).

Данните също могат да бъдат предоставени на съдружник/те на АЙБЕК и трети лица, които ни помагат да осъществяваме поддръжката и управлението на дейностите ни, каквито са нашите счетоводители, одитори, адвокати, маркетингови агенции, доставчици на IT и други софтуерни и хардуерни услуги, компетентни органи, ако е надлежно изискано.


VI. ПРЕКОМЕРНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ/ЗА ВАС

Ако получим лични данни, които са прекомерни с оглед нашите нужди да постигнем целите по-горе, ние ще изтрием тази информация незабавно, но не по-късно от 1 месец от получаването й.


VII. СИГУРНОСТ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ
За да спомогнем за защитата на Вашите лични данни, ние сме внедрили мерки за физическа, персонална, техническа и административна защита. Регулярно обновяваме и тестваме нашите технологии за сигурност. Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези служители и обработващи, които трябва да имат тази информация, за да Ви предоставят предимства, стоки и услуги. В допълнение, ние обучаваме нашите служители относно важността на конфиденциалността и поддържането на поверителността и сигурността на Вашата информация. Ангажираме се да вземем необходимите дисциплинарни мерки, за да наложим спазването на задълженията за поверителност от страна на нашите служители.


VIII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСТРАНИЦАТА WWW.TSAK.GAMES
Както повечето уебстраници, така и тази на играта TSAK събира автоматично определена информация и я съхранява в т.нар. лог файлове. Информацията може да включва адрес по интернет протокол (IP адрес), регион или общото местоположение, от което ползвате интернет чрез компютър или друго устройство, тип на браузъра, операционна система и друга информация, свързана с ползването на нашата уебстраница, включително история на посетените от Вас раздели в нея. Използваме тази информация, за да ни помогне да създадем дизайна на нашата уебстраница по начин, който да отговаря на нуждите на потребителите й. Можем също така да използваме Вашия IP адрес с цел диагностициране на проблеми с наш сървър или за да администрираме нашата уебстраница, да анализираме тенденции, да проследяваме движенията на посетителите на уебстраницата и да събираме широка демографска информация, която ни помага да узнаем предпочитанията на посетителите. Уебстраницата използва също бисквитки и уеб бийкънс. Чрез тях не се проследяват посетителите, когато преминат на друга уебстраница, нито се използват за целева реклама към тях, и поради това не се влияят от сигнали „не проследявай“. За повече информация може да прочетете политиката за бисквити тук.


IX. ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЯВАНИЯ НА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Както нашата организация, стоките и услугите ни се променят от време на време, така и това Уведомление за поверителност може да се променя. Запазваме си правото да променяме това Уведомление за поверителност по всяко време, поради каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме по начин, различен от това да публикуваме измененото Уведомление за поверителност на тази уебстраница. Можем да изпращаме чрез електронни писма периодични напомняния за нашите уведомления и общи условия и ще уведомяваме чрез електронни писма нашите клиенти и партньори за съществени промени в тях, но Вие трябва да проверявате нашата уебстраница периодично, за да сте запознати с нашето актуално Уведомление за поверителност, както и с всякакви промени, които може да са въведени в него.

Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).