ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.TSAK.GAMES

1. ПРЕДМЕТ
Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.tsak.games (наричано по-долу също „Страницата“), които уреждат правилата за използването на Интернет страницата, включително, но не само сключването на договор за покупко-продажба с Продавача.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
2.1. „АЙБЕК” ЕООД, с ЕИК 204877283, ИН по ДДС: BG204877283, със седалище и адрес на управление: с. Гърло № 100, п.к. 2381, Област Перник, Община Брезник, Република България, представлявано от Константин Васков Попов (наричано по-долу за краткост „АЙБЕК“ или „Дружеството“).
2.2. Дружеството, освен продавач на стоките и услугите, достъпни чрез тази Страница, също администрира електронния магазин TSAK Games под формата на Страницата www.tsak.games
2.3. Можете да се свържете с АЙБЕК на адрес за кореспонденция гр. София 1407, ул. „Ген. Иван Колев“ 24Г, п.к. № 20, на телефон 0888373377, или на електронен адрес office@tsak.games

3. ДЕФИНИЦИИ
3.1. Купувач – физическо лице на възраст на или над 16 години, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава профил на Страницата, прави поръчка и/или сключва договор за покупко-продажба от разстояние.
3.2. Продавач – „АЙБЕК“ ЕООД, както е описано с детайли по-горе.
3.3. Потребител – физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, включително, но не само Купувач, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от АЙБЕК (по електронен път, телефона и т.н.).
3.4. Страницата – електронния магазин, хостван на уеб адреса www.tsak.games и неговите поддомейни.
3.5. Количка – секция в Страницата, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап;
3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между АЙБЕК и Купувача, чрез който Купувачът заявява на АЙБЕК, през Страницата, намерението си за закупуване на конкретни Стоки от Страницата.
3.7. Стока(и)/Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Страницата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.
3.8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Страницата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Страницата.
3.9. Съдържание
• цялата информация на Страницата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник/представител на АЙБЕК на Купувача/Потребителя чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние, включително, но не само Търговски съобщения;
• информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
• информацията, касаеща Купувачите/Потребителите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
• данни относно Продавача.
3.10. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство/уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията „Моята количка”, както и други търговски (маркетинг) съобщения като пазарни и потребителски проучвания.
3.11. Транзакция – действието от страна на АЙБЕК по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на Договор през Страницата, осъществявано единствено по банков път.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящите Общи условия на АЙБЕК обвързват всички Купувачи/Потребители на Страницата.
4.2. Всяко използване на Страницата означава, че Купувачите/Потребителите (а) са се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) са се съгласили да ги спазват безусловно.
4.3. АЙБЕК си запазва правото да актуализира и изменя настоящите Общи условия на Страницата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Страницата функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Страницата. В случай на такава промяна ще публикуваме на Страницата изменената версия на документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия документ.
4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Страницата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.
4.5. АЙБЕК полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Страницата. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, АЙБЕК уточнява, че изображенията на Стоките имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените Стоки могат да се различават от изображенията до известна степен.
4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на Стоките да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от АЙБЕК се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Страницата.
4.8. Страницата може да съдържа линкове към други интернет страници. АЙБЕЙК не носи отговорност за политиката и уведомленията за поверителност на страниците, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Купувачът заявява желанието си да поръча и закупи Стока през Страницата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от АЙБЕК от негово име. Поръчката е валидна единствено ако Купувачът, при създаване на Поръчката, е попълнил всички данни, необходими за изпълнението и администрирането й, както са означени на Страницата като задължителни.
5.2. АЙБЕК ще изпрати уведомление до Купувача за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление АЙБЕК прави по електронен път (електронно писмо) или по телефона.
5.3. Поради горното Продавачът има право да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи АЙБЕК уведомява за това Купувача чрез електронно писмо или по телефона. В тези случаи единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.
5.4. Договорът между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане. Договорът е сключен на български или ако има такава опция на Страницата – на английски език и се запазва в базата данни на Продавача.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.
5.6. Купувачът и Продавачът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на Договора могат да се правят в електронна форма по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
5.7. Презюмира се, че електронните волеизявления, направени от Купувачите са направени от същото лице, чиито данни са предоставени от Купувача при създаване на Профила или на съответната Поръчка.

6. ПОРЪЧКА. ПРАВО НА ОТКАЗ
6.1. Всеки Потребител може да прави Поръчки на Страницата чрез добавянето на желаните Стоки за покупки в своята Кошница, следвайки стъпките, указани в Страницата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
6.2. Всяка добавена в Кошницата Стока може да бъде закупена, ако е налична. Добавянето на Стока в Кошницата за покупки, без Поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоките.
6.3. Купувачът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на АЙБЕК във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Купувачът е информиран, че АЙБЕК ще предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който АЙБЕК ще изпълни поръчката.
6.4. С изпращането на поръчката Купувачът разрешава на АЙБЕК да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
6.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Купувача Поръчка, за което следва да уведоми Купувача. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Купувача на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
• предоставените от Купувача/Потребителя данни в Страницата са непълни и/или грешни;
• Продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчаната от Купувача Стока.
6.6. Срокът на доставка на Стоките е определен за всяка Поръчка поотделно при сключване на Договора чрез Страницата.
6.7. Купувачът има право да се откаже от Договора в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаването на закупената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Купувачът следва да върне Стоката в нейната цялост и без видими следи на употреба или нарушени опаковка или съдържание. Стоката следва да се върне на Продавача на адрес гр. София 1407, ул. „Ген. Иван Колев“ 24Г, п.к. № 20, като предварително уведоми Продавача за това на office@tsak.games или на посочения в Страницата и настоящия документ телефон.
Купувачът не дължи да посочи причина за отказа или каквито и да е неустойки и разходи, освен разходите за връщане на Стоките, които остават за сметка на Купувача.
Купувачът може да върне Стоката/те и като попълни електронния формуляр на АЙБЕК, намиращ се в секция „Контакти“ в Страницата и да опише в празното поле искане за връщане/отказване. В този случай, куриер, изпратен от АЙБЕК ще вземе Стоките от адреса, посочен от Купувача.
6.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която Продавачът е получил върнатата от Купувача Стока, отговаряща на съответните изисквания за състояние на Стоката при връщане. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:
• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;
• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Купувача.
6.9. Право на отказ от сключения Договор и връщане на Стока имат всички Купувачи, в случай че, когато е поръчана повече от една бройка от една и съща Стока, опаковката само на една Стока е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

7. СТОКИ И УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
• при доставка на Стоки, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания;
• при доставка на Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
• при доставка на запечатани Стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при доставка на Стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
• при всички други случаи, предвидени със закон.

8. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ, ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
8.1. Достъпът до Страницата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.
8.2. АЙБЕК си запазва правото си по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на АЙБЕК по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Купувача е да се обърне към АЙБЕК, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. АЙБЕК не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Купувачът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
8.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез данните за контакт, посочени в този документ.
8.4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, АЙБЕК си запазва правото да изисква от Потребителите/Купувачите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип капча, с цел защита на публикуваната информация в Страницата.
8.5. АЙБЕК може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за предлаганите от него промоции на Страницата, за определен период от време.
8.6. Всички изображения, публикувани на Страницата имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Страницата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.
8.7. Всички цени на Стоките на Страницата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
8.8. Начините и условията на плащане и доставка, които са на разположение на Купувача, са указани в Страницата съответно в раздели „Начин на плащане“ и „Доставка“, като тези указания се считат за неразделна част от този документ.
8.9. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Купувача в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към АЙБЕК се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Същото важи и за Трансакциите, които АЙБЕК прави към Купувача, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова АЙБЕК препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.
8.10. При избран от Купувача начин на плащане по направена поръчка: плащане при доставка (осъществявано и обозначавано съответно като „наложен платеж“, „пощенски паричен превод“ или всеки друг вид позволен от закона начин на плащане при доставка на поръчка по договор, сключен от разстояние), съответния подизпълнител, предоставящ услугата по доставка, начислява такса с ДДС в размер определен от съответния подизпълнител за обработването на такъв вид плащане, с цел покриване на разходи за обработване на плащания при доставка.
8.11. Стойността на разходите за доставка, невключени в цената на Стоките се определя от АЙБЕК или съответния подизпълнител, предоставящ услугата по доставка като информация на Купувачите при избиране на стоките за сключване на Договора.
8.12. Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в Страницата преди сключването на Договора.
8.13. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Страницата или електронна поща.

9. ДОСТАВКА НА СТОКИ
9.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис/автомат на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача.
9.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчаната Стока документ, то моля да се свържете с нас на електронен адрес: office@tsak.games и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

10. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по Договора, сключен чрез Страницата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

11. ГАРАНЦИИ
11.1. Продавачът предлага всички Стоки на Страницата с гаранция за съответствие на Стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение могат да правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.
11.2. Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе Стоката в съответствие с Договора е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните в съответствие с приложимото право.
11.3. Относно рекламации и оплаквания, свързани със закупената Стока, Купувачите следва да се свържат с АЙБЕК на посочените данни за контакт в настоящия документ. Всеки Купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите, приложен към чл. 6.7 по-горе и го изпрати по електронна поща.

12. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

13. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
13.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само лога, модели/форми, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Страницата, са изключителна собственост на АЙБЕК.
13.2. АЙБЕК има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по какъвто и да е начин със Страницата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
13.3. Нищо в сключения между АЙБЕК и Купувача Договор няма да се счита като разрешение от страна на АЙБЕК последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Страницата или описанията на Стоките по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Страницата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на АЙБЕК върху Съдържанието. Купувачът/Потребителят няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на АЙБЕК.
13.4. Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
13.5. Потребителят има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на АЙБЕК за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия Договор между АЙБЕК и Потребителя и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на АЙБЕК, който има право да потърси отговорността на Потребителя за това.
13.6. Простото изпращане до Потребителя или препращане към Съдържанието или части от него от страна на АЙБЕК не се счита за съгласие от страна на АЙБЕК да позволи на Потребителя да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от АЙБЕК в тази връзка.
13.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от АЙБЕК.

14. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
14.1. Купувачът/Потребителят се съгласява да предостави на АЙБЕК неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Страницата, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Страницата, с изключение на материали, съдържащи лични данни. АЙБЕК има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Купувачът/Потребителят изрично се съгласява, че АЙБЕК може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Купувачът/Потребителят му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Страницата или действията/бездействията, които Купувачът/Потребителят е осъществил през или във връзка със Страницата. АЙБЕК няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
14.2. Във връзка с предоставянето на свои лични данни на АЙБЕК Потребителят/Купувачът дава изричното си потвърждение, че се е запознал предварително с Уведомлението за поверителност на АЙБЕК, намиращо се на Страницата – https://www.tsak.games/privacy-policy и с уведомленията за поверителност на неговите подизпълнители съответно, когато това е приложимо.

15. ТЪРГОВСКИ (МАРКЕТИНГ) СЪОБЩЕНИЯ
15.1. След добавянето на Стоки или Услуги в „Моята кошница“, Продавачът ще уведомява Купувача/Потребителя относно:
• Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята кошница“
• Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята кошница“
• Наличието на Стоки в секцията „Моята кошница“
15.2. След покупката на Стока или Услуга, АЙБЕК може да изпраща на Купувача търговски (маркетинг) съобщения относно:
• Предложения за други Стоки или Услуги, предлагани от АЙБЕК.
15.3. Купувачът/Потребителят може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения като кликне върху линка за отписване или последва стъпките за отписване, обявени в съответното търговско съобщение или като се свърже с АЙБЕК за тази цел.
15.4. Освен това ние може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Ние не използваме данните, събрани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация (особено относно оценката на публикациите Ви) може да намерите в контекста на съответното проучване или на мястото, където правите публикациите си. Вашите отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време свободно чрез кликване на линка за отписване, публикуван във вcяко съобщение или като се свържете с АЙБЕК.

16. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Моля, запознайте се с Уведомлението ни за поверителност, което е част от този Документ и може да видите тук https://www.tsak.games/privacy-policy

17. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
Моля, запознайте се с Политиката ни за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.

18. ФОРСМАЖОР
18.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
18.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

19. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. ЮРИСДИКЦИЯ
Към настоящия Договор се прилага българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между АЙБЕК и Купувачи/Потребители ще се разрешават с постигане на взаимно съгласие.
Купувачът/Потребителят има право да отнася всички спорове с Продавача относно изпълнението на този Договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec. europa.eu/odr/main/?event=main.home.show В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.
Настоящите условия влизат в сила на 01.12.2020 г.